quan tài gỗ vàng tâm

quan tài gỗ vàng tâm

quan tài gỗ vàng tâm

Áo quan gỗ vàng tâm - AQGVT 08

♣ Kích thước phủ bì: dài 200cm rộng 59cm cao 57cm

 ♣ Kích thước thông thủy: dài 183cm rộng 40cm cao 35cm

Mua hàng

Quan tài gỗ vàng tâm - QT110

Quan tài gỗ vàng tâm

Lọt lòng: dài 180 x rộng 41 x cao 38 cm

Phủ bì:  dài 202 x rộng 63 x cao 60 (cm);  

Độ dày gỗ: thành 8 –  lắp 10 – đáy 6 (cm)

Mua hàng

Quan tài gỗ vàng tâm - QT109

Quan tài gỗ vàng tâm

Lọt lòng: dài 180 x rộng 41 x cao 38 cm

Phủ bì:  dài 202 x rộng 63 x cao 60 (cm);  

Độ dày gỗ: thành 8 –  lắp 10– đáy 6 (cm)

Mua hàng

Quan tài gỗ vàng tâm-QT108

Quan tài gỗ vàng tâm

Lọt lòng: dài 180 x rộng 41 x cao 38 cm

Phủ bì:  dài 198 x rộng 59 x cao 59 (cm);  

Độ dày gỗ: thành 6 –  lắp 10 – đáy 4 (cm)

Mua hàng

Quan tài gỗ vàng tâm - QT107

Quan tài gỗ vàng tâm

Lọt lòng: dài 180 x rộng 41 x cao 38 cm

Phủ bì:  dài 202 x rộng 63 x cao 60 (cm);  

Độ dày gỗ: thành 8 –  lắp 10 – đáy 6 (cm)

Mua hàng

Quan tài gỗ vàng tâm - QT106

Quan tài gỗ vàng tâm

Lọt lòng: dài 180 x rộng 41 x cao 38 cm

Phủ bì:  dài 198 x rộng 59 x cao 59 (cm);  

Độ dày gỗ: thành 6 –  lắp 10 – đáy 4 (cm)

Mua hàng

Quan tài gỗ vàng tâm - QT105

Quan tài gỗ vàng tâm 

Kích thước phủ bì : dài 207cm, rộng 57cm, cao 57cm. Nắp dày 10, thành dày 8cm, địa 6cm.

Mua hàng

Quan tài gỗ vàng tâm - QT104

QUAN TÀI GỖ VÀNG TÂM(THIÊN 8 ĐỊA 8 THÀNH 8)

Kích thước : dài 197cm, rộng 52cm,cao 52cm. Lắp dày 8,thành dày 8cm,địa 8cm.

Mua hàng

Quan tài gỗ vàng tâm - QT103

ÁO QUAN GỖ VÀNG TÂM CAO CẤP(THIÊN 11 ĐỊA 10 THÀNH 10)

Kích thước : dài 197cm, rộng 60cm,cao 55cm. Lắp dày 11,thành dày 10cm,địa 10cm.

Mua hàng

Quan tài gỗ vàng tâm - QT102

QUAN TÀI GỖ VÀNG TÂM (THIÊN 10 ĐỊA 7 THÀNH 7)

Mua hàng

Quan tài gỗ vàng tâm - QT101

QUAN TÀI GỖ VÀNG TÂM (THIÊN 9 ĐỊA 6 THÀNH 6)

Mua hàng

Quan tài gỗ vàng tâm - QT100

QUAN TÀI GỖ VÀNG TÂM ( THIÊN 15 ĐỊA 7 THÀNH 7)

 

Mua hàng