giường gỗ cẩm đá

giường gỗ cẩm đá

giường gỗ cẩm đá

Giường ngủ gỗ tự nhiên dát vàng

Quy cách Giường ngủ gỗ tự nhiên dát vàng:

1 chiều 2m x  1 chiều 2m2

Chất gỗ: Gỗ Hương đá

Mua hàng