Bàn ăn

Bàn ăn

Bàn ăn

Bàn ăn gỗ - BA123

Mặt bàn ăn: 80 cm x 15 cm x 142 cm; (chất liệu: gỗ hương)

Ghế ăn thay đổi tùy theo yêu cầu của khách hàng

Mua hàng

Bàn ăn gỗ - BA122

Mặt bàn ăn: 90 cm x 13 cm x 300 cm; (chất liệu: Cẩm Đá)

Ghế ăn thay đổi tùy theo yêu cầu của khách hàng

Mua hàng

Bàn ăn gỗ-BA121

Mặt bàn: 99 cm x 12 cm x 218 cm;

Ghế ăn thay đổi tùy theo yêu cầu của khách hàng

Mua hàng

Bàn ăn gỗ - BA120

Mặt bàn: 90 cm x 12 cm x 360 cm;

Ghế ăn thay đổi tùy theo yêu cầu của khách hàng

Mua hàng

Bàn ăn gỗ - BA119

Bàn ăn gỗ - BA119

Mặt bàn: 1 m x 20 cm x 3m6; 

Ghế ăn thay đổi tùy theo yêu cầu của khách hàng

Mua hàng

Bàn ăn gỗ - BA118

Bàn ăn gỗ - BA118

Mặt bàn: 1 mx 1 m 1 x 20 cm

Ghế ăn thay đổi tùy theo yêu cầu của khách hàng

Mua hàng

Bàn ăn gỗ - BA117

Bàn ăn gỗ - BA117

Mặt bàn: Rộng 1m x dài 2m6 x dầy 20cm

Ghế ăn thay đổi tùy theo yêu cầu của khách hàng

Mua hàng

Bàn ăn gỗ - BA116

Bàn ăn gỗ - BA116

Mặt bàn: 80 cm x 10 cm x 180 cm;

Mặt ghế: 40 cm x 10 cm x 200 cm (Ghế ăn thay đổi theo yêu cầu của khách hàng).

Mua hàng

Bàn ăn gỗ - BA115

Bàn ăn gỗ - BA115

Mặt bàn: 90 cm x 12 cm x 360 cm;

Ghế ăn thay đổi tùy theo yêu cầu của khách hàng

Mua hàng

Bàn ăn gỗ - BA114

Bàn ăn gỗ - BA114

Mặt bàn: 90 cm x 11 cm x 300 cm;

Mặt ghế: 40 cm x 11 cm x 320 cm (Ghế ăn thay đổi tùy theo yêu cầu của khách hàng)

 
Mua hàng

Bàn ăn gỗ_BA113

Bàn ăn gỗ_BA113

Mặt bàn: 90 cm x 10 cm x 260 cm;

Mặt ghế: 40 cm x 10 cm x 280 cm (Ghế ăn thay đổi tùy theo yêu cầu của khách hàng)

Mua hàng

Bàn ăn gỗ_BA112

Bàn ăn gỗ_BA112

Mặt bàn: 100 cm x 12 cm x 260 cm;

Ghế ăn thay đổi tùy theo yêu cầu của khách hàng

Mua hàng